Gminna Ewidencja Zabytków

Gminną Ewidencję Zabytków prowadzi miejski konserwator zabytków.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających naž remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym przez formularz kontaktowy.